header
Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli 2017/2018 PDF Drukuj Email

Zasady prowadzenia rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin


Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy, a postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe kryteria (art. 20c ust.4), które będą brane pod uwagę w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

Kryteria określone w ustawie o systemie oświaty:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą


Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Do wniosku należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata powyższych kryteriów:

 • Ad. 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
 • Ad. 2, 3, 4, 5. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645.
 • Ad. 6. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 • Ad. 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 154, 866 i 1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmiany ogłoszonej w Dz. U. z 2012 r. poz. 1519.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustalone na mocy uzgodnień dyrektorów przedszkoli oraz szkół podstawowych z Prezydentem Miasta Lublin, jako organem prowadzącym (art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm) . Kryteria te uwzględniają zakres społecznych potrzeb dziecka i rodziny, których zaspokojenie sprzyja wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny. Kryteria z tej grupy mają różną wagę.


Kryteria rekrutacyjne dla gminy Lublin:

 • oboje rodzice kandydata mają status osoby pracującej lub uczącej się w systemie dziennym – 4 pkt,
 • fakt uczęszczania rodzeństwa kandydata do tego przedszkola (oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego) – 2 pkt,
 • dzieci z ciąży mnogiej – 1 pkt,
 • fakt uczęszczania rodzeństwa kandydata do funkcjonujących w pobliżu szkoły, żłobka – 1 pkt,
 • Odległość miejsca zamieszkania kandydata od siedziby przedszkola nie przekraczająca 3 km – 1 pkt,
 • Korzystanie przez kandydata z pełnej oferty przedszkola tj.: zajęć w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (powyżej 5 godzin dziennie) i posiłków - 1 pkt.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata tzw. „kryteriów gminnych” składane są w formie oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego odbędzie się w dniach od 1 marca – do 31 marca br.
Wniosek można składać do trzech wybranych placówek, ze wskazaniem przedszkola pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru. Wniosek ten można będzie wypełnić począwszy od dnia 1 marca br., korzystając ze strony internetowej naborp-k.vulcan.net.pl/lublin

Wypełniony wniosek wraz załącznikami należy złożyć w terminie do 31 marca br. do przedszkola pierwszego wyboru. Wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego można będzie również pobrać w przedszkolu lub szkole podstawowej i złożyć w wyżej wymienionym terminie.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego

obowiązujące w Mieście Lublin

Rodzaj czynności

Termin

1.

Składanie wniosków

od 1 marca do 31 marca 2014 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

22 kwietnia o godzinie 14.00

3.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia

od 23 kwietnia br. od godziny 8.00 do 30 kwietnia br. do godziny 17.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5 maja br. o godzinie 14.00

5.

Podpisywanie umów

do dnia 15 czerwca br.

6.

Rekrutacja uzupełniająca

lipiec 2014 r.