header
Regulamin konkursu PDF Drukuj Email

700 LAT LUBLINA!

MIĘDZYSZKOLNY   KONKURS

PLASTYCZNO-LITERACKI

„PIÓREM I PĘDZLEM O LUBLINIE”

Cele konkursu:

- popularyzacja ciekawych miejsc w Lublinie,

- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki   i literatury,

- wdrażanie do samodzielnej pracy twórczej,

- promowanie młodych talentów,

- zachęcenie utalentowanych dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej,

- budowanie poczucia przynależności do małej Ojczyzny.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: literackiej i plastycznej.

KATEGORIA LITERACKA

Temat: „Lublin oczami młodego poety”

a) Adresat: uczniowie klas III-VI

b) Forma: wiersz

c) Ocena:

- oryginalność,

- poprawność językowa,

- wartość artystyczna,

- napisany odręcznie na kartce formatu A4.

KATEGORIA PLASTYCZNA

Temat: "Lublin oczami młodego malarza"

a) Adresat: uczniowie klas I-VI

b) Technika dowolna z wyłączeniem malowideł na szkle, kompozycji przestrzennych, rzeźb, prac z użyciem plasteliny, ziaren, elementów suszonych

c) Format A3 bez ramek

c) Ocena:

- oryginalność kompozycji,

- zgodność z tematem,

- wartość artystyczna i estetyczna.

2.Prace plastyczne i literackie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką

imię i nazwisko autora

wiek i klasa

adres, telefon i e-mail placówki

imię i nazwisko opiekuna

3. Prace powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem,

4. Do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (zał. 1 poniżej lub do pobrania TUTAJ),

Informacje dodatkowe:

1. W konkursie wezmą udział tylko prace napisane i wykonane samodzielnie.

2. Każda szkoła może dostarczyć maksymalnie 5 prac plastycznych i 5 prac  literackich

- 1 uczeń może być autorem jednej pracy.

3. Prace nie będą zwracane - zastrzegamy sobie prawo do ich bezpłatnego wykorzystania w celach  popularyzatorskich.

4. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga organizator.

5. Prace literackie i plastyczne należy dostarczać osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) od 01.03.2017 r. do   31.03.2017 r. na adres:

Szkoła Podstawowa nr 40

Ul. Róży Wiatrów 9

20-468 Lublin

Z dopiskiem 700 lat Lublina! Konkurs „Piórem i pędzlem o Lublinie”

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.04.2017 r.- laureaci zostaną  powiadomieni drogą telefoniczną lub e-mailową.

7. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe  i dyplomy, a nauczyciele   przygotowujący - podziękowania.

8. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi 20 kwietnia 2017 r.  Informacja o dokładnej godzinie zostanie podana drogą e-mailową.

9. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

Monika Ścibior- Imgrond    tel. 511-659-162

Magdalena Bartłomiejczyk tel. 600- 998- 033

Katarzyna Łozińska- Martysz tel. 669 - 136 – 725

10. Szczegółowe informacje można też znaleźć na stronie internetowej    szkoły:  www.sp40.pl w zakładce: Piórem i pędzlem o Lublinie - konkurs. Zakładka znajduje się po prawej stronie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.


 

Załącznik nr 1

 

Karta uczestnika w konkursie plastyczno-literackim

 

700 lat Lublina!

„PIÓREM  I PĘDZLEM O LUBLINIE”

 

Imię i nazwisko autora:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Adres zamieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac   w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

 

 

…………………………                                  ………………………………..

Miejscowość, data                                 Podpis autora prac/ opiekuna prawnego

 

 

 

Harmonogram konkursu

 

700 LAT LUBLINA!

MIĘDZYSZKOLNY   KONKURS

PLASTYCZNO-LITERACKI

„PIÓREM I PĘDZLEM O LUBLINIE"

 

  1. Ogłoszenie konkursu 15.02.107 r.
  2. Dostarczenie prac literackich i plastycznych  od dnia 01.03.2017r. do 31.03.2017r. (w przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).
  3. Rozstrzygnięcie konkursu 10.04.2017 r.
  4. Uroczyste rozdanie nagród 20.04.2017 r. informacja o dokładnej godzinie zostanie podana drogą e-mailową