header
Szkolne organizacje PDF Drukuj Email
Spis treści
Szkolne organizacje
Samorząd klas I-III
Samorząd klas IV-VI
PCK
Wszystkie strony

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 40 im. Leona Kruczkowskiego

w Lublinie

 

Regulamin zawiera:

  1. Postanowienia ogólne.
  2. Organy Samorządu Uczniowskiego
  3. Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
  4. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
  5. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.
  6. Postanowienia końcowe.

Wstęp

  1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie, zwany dalej Samorządem działa na podstawie art. 55 z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst ujednolicony Dz. U. z 1996 r., poz.329.).
  2. Samorząd zrzesza wszystkich uczniów szkoły.
  3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1

Samorząd Uczniowski działa w oparciu o art. 55 o systemie oświaty z dnia

7 września 1991 r. oraz Statut Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie.

§ 2

Regulamin Samorządu tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 40.

§ 3

Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

§ 4

Samorząd Uczniowski dzieli się na Samorząd Uczniowski kl. I – III oraz Samorząd Uczniowski kl. IV – VI.

§ 5

Samorząd Uczniowski kl. I –III działa w oparciu o niżej wymieniony regulamin samorządu Uczniowskiego kl. IV – VI.

§ 6

Celem działania Samorządu jest:

a)     uczenie się demokratycznych zasad współżycia,

b)     kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,

c)      uczenie odpowiedzialności i tolerancji.

d)     organizacja życia szkolnego, umożliwiająca zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

 

Rozdział II

Organy Samorządu Uczniowskiego

§ 7

Organami Samorządu są:

a)     Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego

b)     Rada Samorządu Uczniowskiego

c)      Sekcje Samorządu Uczniowskiego

§ 8

Rada Samorządu Uczniowskiego składa się 4 osób:

a)     Przewodniczący

b)     I Zastępca Przewodniczącego, który pełni również funkcję Rzecznika ds. uczniów

c)      II Zastępca Przewodniczącego

d)     Sekretarz

§ 9

Sekcje Samorządu Uczniowskiego:

a)     Sekcja charytatywna:

b)    Sekcja techniczna:

c)     Sekcja dekoracyjna:

d)    Sekcja organizacyjno – informacyjna

e)     Sekcja ds. kultury i rozrywki:

f)      Sekcja ds. nauki i porządku:

§ 10

Kadencja organów Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok.

§ 11

Samorząd Uczniowski zbiera się, co najmniej raz na dwa miesiące.

§ 12

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

a)     reprezentuje Samorząd wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej,

b)     kieruje pracą Rady Samorządu Uczniowskiego,

c)      organizuje współpracę Samorządu z Samorządami Klasowymi.

§ 13

Rada Samorządu Uczniowskiego:

a)     opracowuje plan prac Samorządu Uczniowskiego,

b)     wspomaga Przewodniczącego we wszystkich zadaniach wynikających z jego funkcji,

c)      współpracuje z Przewodniczącymi Klas.

§ 14

Praca Samorządu koncentruje się na:

a)     organizacji działalności kulturalnej.

b)     organizacji imprez sportowych i rozrywkowych zgodnie z zainteresowaniami uczniów.

§ 15

Samorząd Uczniowski ma prawo:

a)     zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

b)     jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

c)      organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań ucznia.

§ 16

Samorząd Uczniowski do 15 października przedstawia Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej plan działania na dany rok szkolny.

§ 17

Uczeń wchodzący w skład Samorządu Uczniowskiego może być z niego usunięty, jeśli

a)      swoim zachowaniem daje zły przykład,

b)     nie uczestniczy w pracach Samorządu.

Rozdział III

Zadania Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

§ 18

Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wybierają  nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 40 z członków Rady Pedagogicznej.

§ 19

Opiekun czuwa nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego.

§ 20

Pośredniczy między uczniami a nauczycielami.

§ 21

Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.

 

Rozdział IV

Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.

§ 22

Wybory organizuje Komisja wyborcza powołana przez Radę Samorządu Uczniowskiego kończącego kadencję.

§ 23

Wybory są tajne i odbywają się w szkole.

§ 24

Prawo wyborcze przysługuje uczniom klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 40. Każdy otrzymuje jedną oznakowaną kartę do głosowania.

§ 25

Kandydaci prowadzą przez dwa tygodnie przed wyborami kampanię wyborczą, która odbywa się przez plakatowanie itp.

§ 26

Obowiązki Komisji Wyborczej

a)     przygotowanie kart do głosowania, poprzez wpisanie nazwisk kandydatów w kolejności alfabetycznej i opieczętowanie ww. kart.

b)     przeprowadzenie tajnego głosowania (oddanie ważnego głosu następuje przez postawienia znaku X przy jednym z kandydatów i wrzucenie karty wyborczej do urny wyborczej)

c)      zliczenie wszystkich kart do głosowania i przygotowanie protokołu wyborczego.

§ 27

Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która zajęła w wyborach największą liczbę głosów.

Z-cą Przewodniczącego zostaje osoba, która zajęła drugie miejsce w głosowaniu, Sekretarzem zostaje osoba, która zajęła trzecie miejsce w głosowaniu.

 

Rozdział V

Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

§ 28

Samorząd dokumentuje swoją działalność poprzez:

a)     Regulamin Samorządu Uczniowskiego,

b)     Plan Pracy Samorządu,

c)      Sprawozdania z działalności Samorządu (pod koniec kadencji).

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 29

Wszystkie decyzje podejmowane są po przeanalizowaniu propozycji większością głosów.

§ 30

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 31

Regulamin jest uchwalony przez członków Samorządu Uczniowskiego.