header
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PDF Drukuj Email

Koncepcja pracy szkoły na lata 2012-2017

Koncepcja pracy szkoły od ogółu do szczegółu

Źródła powstania

Koncepcja szkoły na lata 2012-2017 to podsumowanie prac ewaluacyjnych lat 2007-2011

To wyniki analiz ankiet, arkuszy rozmów przeprowadzonych z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami

To sentencja motta szkoły: szkoły na miarę XXI wieku szkoły z pasją

Wizja i misja

Kształcić i wychować uczniów, którzy  wezmą  odpowiedzialność za siebie i innych członków społeczności,

Wyposażyć uczniów   w wiedzę i kompetencje na wysokim poziomie, tak aby stali się odpowiedzialnymi, kreatywnymi i wrażliwymi członkami społeczności, w której funkcjonują: rodziny, miasta, kraju, świata oraz aby potrafili wykorzystywać własny potencjał i dostosowywać się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, ucząc się przez całe życie. Poprzez:

 • Dostosowywanie się do indywidualnych stylów uczenia się naszych uczniów.
 • Skupienie się na uczeniu umiejętności.
 • Poszanowanie indywidualności i różnorodności.
 • Stosowanie różnorodnych form i metod pracy.
 • Kształcenie umiejętności logicznego myślenia.
 • Wprowadzanie nowatorskich rozwiązań programowych.
 • Wyposażanie uczniów w umiejętność samodzielnego uczenia się.
 • Zapewnianie silnego wsparcia w uczeniu się.
 • Stosowanie różnorodnych sposobów wspierania i motywowania uczniów.
 • Rozwijać indywidualne uzdolnienia;

Efektem działań wychowawczych ma być wychowanie dziecka kierującego się w swym postępowaniu wartościami takimi jak: dobro, sprawiedliwość, prawda, godność osobista, uczciwość; odpowiedzialnego na swoje czyny, świadomie dokonującego wyborów.

Tworzyć szkołę, która daje satysfakcję rodzicom oraz nauczycielom mającym świadomość, że dzieci dobrze czują się w szkole, naprawdę chcą do niej przychodzić, bo dzieją się w niej ciekawe rzeczy, a relacje z innymi osobami oparte są na szacunku, wzajemnej życzliwości i zrozumieniu.

Kierować się  innowacyjnością i podejściem poszukująco-badawczym jako konstytutywnymi cechami nowoczesnej szkoły.

To szkoła aktywna i kreatywna, „organizm” bardzo złożony, funkcjonujący dzięki współpracy wielu ludzi.

To szkoła nowoczesna z odpowiednio wyposażoną baza dydaktyczną

Obszary, w których realizujemy wizję i misję szkoły

KSZTAŁCENIE

W którym realizujemy następujące działania

 1. Ocenianie kształtujące rozumiane jako skuteczne narzędzie lepszej edukacji w szkole. Jest to narzędzie, które umiejętnie i poprawnie stosowane jako metoda pracy, daje możliwość wyraźnej poprawy wyników nauczania i zwiększa szanse uczniów na dobre wyniki w testach i egzaminach zewnętrznych, stwarzając im warunki, by mogli się efektywnie uczyć.
 2. System pomiaru dydaktycznego rozpoczynający się diagnozą w klasie pierwszej, poprzez egzamin klas III i sprawdzian końcowy klas VI. Badanie osiągnięć uczniów i analiza wyników sprawdzianów pozwoli określić, w jakim stopniu uczniowie opanowali podstawę programową, a formułowane i wdrażane wnioski ukierunkują efektywną pracę z uczniem.
 3. Szkolny system pracy z uczniem zdolnym  - czyli szeroko pojęte sposoby pracy z uczniem zdolnym, promowanie uczniów osiągających sukcesy i wyróżniających się w konkursach na poziomie szkolnym, międzyszkolnym i wyższych.
 4. Wdrażanie nauczania czynnościowego matematyki dający lepsze efekty nauczania matematyki
 5. Organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej uczniom i rodzicom. Stałą i zorganizowaną pomoc uczniom ze specyficznymi problemami popartą rzetelną diagnozą oraz szkoleniami kadry pedagogicznej. Sprawny system wsparcia oparty na rzetelnej obserwacji i wywiadzie pedagoga szkolnego.
 6. Dobrze zorganizowane kształcenie w oddziałach przedszkolnych,

a) „Czyste powietrze wokół nas” - Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej, Warszawa 2008 r.;

b) „Z Pyzą poznaję swój kraj”- program autorski Urszuli Dragan kształtujący postawy obywatelskie;

c) „Przyjaciele Zippiego”- Program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci z inicjatywy Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej

7. Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zgodnie z zainteresowaniami.

8.Udział w konkursach: szkolnych międzyszkolnych ogólnopolskich (plan organizacji konkursów).

9.Udział w programach dających możliwość szerszego spojrzenia na otaczający świat nie tylko uczniom, ale i nauczycielom, np.: program Comenius, projekt e-twinning, udział w programie „Szkoła Ucząca Się”.

10. Program „Otwarty umysł” dający możliwość uczenia uczniów.

WYCHOWANIE

Program wychowawczy szkoły realizowany we  współpracy z rodzicami, w ramach którego:

1.Uczucia patriotyczne i obywatelskie, kształtowanie poczucia przynależności i zaangażowania w życie  lokalnej społeczności:

-          Kalendarz imprez szkolnych uwzględniający ważne daty świat państwowych i lokalnych rocznic dostosowany do każdego etapu edukacyjnego,

-          Pielęgnowanie tradycji i obrzędowości szkolnej. Budowanie poczucia przynależności do społeczności szkoły poprzez: strój szkolny oraz  symbole takie jak sztandar, login, godło, hymn, coroczne święto szkoły 18.10.2012 – ślubowanie klas I,

-          Wspieranie pracy zespołowej i kooperacji oraz uczenie współodpowiedzialności za to, co dzieje się w szkole poprzez działanie Samorządu Uczniowskiego,

-          Imprezy integracyjne z udziałem rodziców i uczniów,

-          Imprezy organizowane we współpracy Radą Dzielnicy (Kulturalne Dzielnice, Wiosna na sportowo),

-          Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi – rodzic, który odniósł sukces w moim mieście, w mojej dzielnicy – w formie spotkań klasowych na godzinach wychowawczych jako nauczanie dokonywania w przyszłości właściwych wyborów.

2. Uczenie umiejętności życiowych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój, utwierdzanie wiary w siebie realizujemy poprzez:

-          Opracowane kryteria oceny zachowania, które  dają możliwość dokonania każdemu uczniowi swojej samooceny i oceny koleżeńskiej.

-          Opracowanie programów wychowawczych, aby zawsze były one  dostosowane do potrzeb danej klasy i silnie angażowały rodziców.

-          Opracowany system nagradzania i karania, który motywuje do osiągania sukcesów i daje możliwość ich prezentacji.

-          Propagowanie wartości chrześcijańskich jako wartości wyznaczających sens życia, uczących tolerancji i współczucia.

-          Realizacja programu „Szkoła dobrze wychowana”.

 

Program PROFILAKTYCZNY realizujemy poprzez

działania prozdrowotne:

 

 • Realizacja programów ekologicznych, opartych na działaniach praktycznych uczniów, organizowanie wystaw, happeningów oraz prowadzenie własnego ogródka szkolnego,
 • Realizacja edukacji w zakresie żywienia i aktywności fizycznej „Jedz  z głową”,
 • Udział w Programach Rządowych „Radosna szkoła”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka”;
 • Realizacja programu gimnastyki sportowej  w klasach I-VI oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla klas I-III;

 

Działania podejmowane w celu eliminowania zachowań agresywnych:

 

 • Prowadzenie zajęć „Spójrz inaczej”.
 • Współpraca z III komisariatem policji
 • Systematyczna i planowa współpraca  pedagoga szkolnego z rodzicami i  z wychowawcami klas;

 

Działania podnoszące poziom bezpieczeństwa naszych uczniów w szkole i poza nią:

 

 • Coroczne zdobywanie Karty rowerowej;
 • Realizacja programu „Bezpieczna szkoła”, której CERTYFIKAT otrzymaliśmy
 • Wdrażanie przez uczniów kodeksu ruchu na przerwach;
 • Monitoring i jego wykorzystanie jako sposób na podnoszenie bezpieczeństwa uczniów;
 • Realizacja  programu autorskiego Wiesławy  Pachuty „Ratuję, więc jesteś”.

 

Zapewniamy OPIEKĘ poprzez:

 

 • działające na terenie szkoły   II świetlice szkolne od 6.30-16.30
 • organizację opieki w czasie wolnym - ferie na sportowo, półkolonie letnie;
 • działalność świetlicy środowiskowej (od15.00-19.00)jako efekt współpracy ze stowarzyszeniem CON AMORE

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
personelem oraz bazą

Efektywność  placówki  zależy przede wszystkim od jej pracowników - ich postawy, zaangażowania, umiejętności, predyspozycji i motywacji, a przede wszystkim współdziałania w realizacji określonego celu.

Osiągamy to poprzez:

 

 • Zatrudnianie pracowników zgodnie z kwalifikacjami.
 • Zapewnianie kadrze właściwego programu szkoleń.
 • Współpracę rady pedagogicznej w ramach zespołów klasowych, przedmiotowych, zadaniowych.
 • Planowanie pracy na każdy rok szkolny, w tym planowanie i organizację nadzoru pedagogicznego.
 • Realizację założeń kontroli zarządczej czyli:

 

 • Czytelność reguł sprawowania nadzoru.
 • Zgodność wewnątrzszkolnych regulaminów i procedur z aktualnym prawem oświatowym.
 • Kontrolę zarządczą.
 • Współpracę i delegowanie uprawnień.

Dbanie, aby szkoła była szkołą nowoczesną, wykorzystującą   nowoczesne technologie:

 

 • Dziennik elektroniczny
 • Platforma edukacyjna.
 • Czytelna i systematycznie aktualizowana strona internetowa.
 • Elektroniczny obieg informacji
 • Informatyzację obsługi administracyjnej.

 

 

W realizacji tej koncepcji nieodzowna jest współpraca z  instytucjami wspomagającymi szkołę takimi jak:  Wydział Spraw Społecznych, Miejskim Inspektoratem Zdrowia i Pomocy Społecznej, Miejskim Inspektoratem Sportu, Turystyki i Wypoczynku, Miejskim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Lublinie, organizacjami pozarządowymi, Radą Osiedla,  III Komisariat Policji , biblioteka osiedlowa oraz na współpracy wszystkich zainteresowanych: nauczycieli, uczniów, rodziców.

Koncepcja będzie poddawana ocenie w zakresie wybranego obszaru.